گلهاي نازا ( علفي يا غير مثمر )انار pomegranate Sterile flowers

گلهاي نازا ( علفي يا غير مثمر )انار           pomegranate Sterile flowers  ( Barren flowers  ،  Sterile flowers ) گلهای نازا

بیشتر بخوانید

گلهاي بارآور ( مثمر يا زايشي ) انار

گلهاي بارآور ( مثمر يا زايشي ) انار (Fertile flowers) در گلها بارور ، خامه و پرچم بلند بوده، كلاله

بیشتر بخوانید