اینفوگرافی آفت پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان انار

اینفوگرافی آفت پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان انار      فایتوفتوراها انگل های اختیاری هستند که روی گیاهان مختلف ایجاد

Read more

علائم پوسیدگی طوقه و ریشه درخت انار

علائم پوسیدگی طوقه و ریشه درخت انار علائم پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان مختلف کم و بیش شبیه به

Read more