اصول هرس درختان انار در شمال ایران

اصول هرس درختان انار در شمال ایران با توجه به بالا بودن رطوبت در شمال کشور و بله منظور پیشگیری

Read more

روشهای هرس درخت انار / pomegranate pruning method

روشهای هرس درخت انار pomegranate pruning method برای داشتن یک باغ انار تجاری ، ارتفاع تاج درخت نبايد بيش از

Read more