اصلاح و فرم دهی زمستانه درخت انار / هرس زمستانه انار

اصلاح و فرم دهی زمستانه درخت انار هرس خشک یا زمستانه (برای حذف شاخه های شکسته، خشک، مریض، تودرتو و

Read more

روشهای هرس درخت انار / pomegranate pruning method

روشهای هرس درخت انار pomegranate pruning method برای داشتن یک باغ انار تجاری ، ارتفاع تاج درخت نبايد بيش از

Read more