عناصر مورد نیاز درخت انار در محلول پاشی پاییزه

عناصر مورد نیاز درخت انار در محلول پاشی پاییزه در محلول پاشی پاییزه درختان انار تأمین روی – نیتروژن (

Read more

محلول پاشی پاییزه درختان انار

محلول پاشی پاییزه درختان انار      در اول فصل رشد ( اواخر اسفند و اوایل بهار ) بخش هوایی درخت

Read more

فروت ست درختان انار / زمان مناسب محلول پاشی

فروت ست درختان انار / زمان مناسب محلول پاشی زمان مناسب برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه :

Read more