محلولپاشی فروت ست بهاره انار / عکس

محلولپاشی فروت ست بهاره انار زمان مناسب برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه : عناصر عذایی مورد نیاز

Read more

عناصر مورد نیاز درخت انار در محلول پاشی پاییزه

عناصر مورد نیاز درخت انار در محلول پاشی پاییزه در محلول پاشی پاییزه درختان انار تأمین روی – نیتروژن (

Read more

محلول پاشی پاییزه درختان انار

محلول پاشی پاییزه درختان انار      در اول فصل رشد ( اواخر اسفند و اوایل بهار ) بخش هوایی درخت

Read more