حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

همزیستی مورچه با شته سبز انار

همزیستی مورچه با شته سبز انار     مورچه مستقیماً به گیاهان صدمه نمی زند (باستثنای مورچه باغبان که برای کشت

Read more

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته در باغات انار

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته در باغات انار ورود به عرصه مبارزه بیولوژیک با آفات محصولات کشاورزی تصمیمی

Read more