حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار شته سبز یکی از آفات شایع درخت انار

Read more