کرم گلوگاه انار / منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار

منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار مشخصات كرم گلوگاه انار: حشره كامل اين آفت پروانه‌اي است

Read more

آفات و بیماری های میوه انار / کرم گلوگاه انار

آفات و بیماری های میوه انار / کرم گلوگاه انار روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار: از آنجا كه كرم گلوگاه

Read more