مشخصات درخت مادری مناسب برای قلمه گیری انار

مشخصات درخت مادری مناسب برای قلمه گیری انار درختان مادری که برای قلمه گیری انار در نظر گرفته شده اند

Read more

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره نهالی

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره نهالی انتخاب رقم مناسب      اگر به تجربه باغداران موفق

Read more

ضدعفونی کردن ریشه نهال انار قبل از کاشت پرالیناژ

ضدعفونی کردن ریشه نهال انار قبل از کاشت (پرالیناژ) برای اطمینان از عدم آلودگی ریشه نهال انار پیشنهاد می گردد

Read more

فروش نهال انار / سازگار با آب و هوای مازندران و گلستان

فروش نهال انار / سازگار با آب و هوای مازندران و گلستان برای انتخاب نهال مناسب انار حتماً فیلمهای زیر

Read more