کرم گلوگاه انار / منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار

منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار مشخصات كرم گلوگاه انار: حشره كامل اين آفت پروانه‌اي است

Read more

آفات و بیماری های میوه انار / کرم گلوگاه انار

آفات و بیماری های میوه انار / کرم گلوگاه انار روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار: از آنجا كه كرم گلوگاه

Read more

کرم گلوگاه انار با علم هسته‌اي از پا درآمد

اجراي طرح عقيم‌کردن کرم انار توسط محقق يزدي با همکاري سازمان انرژي اتمي کرم گلوگاه انار با علم هسته‌اي از

Read more