حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

قارچ سرکوسپورایی و ریزش گلهای انار

قارچ سرکوسپورایی و ریزش گلهای انار بیماری قارچی ( لکه سرکوسپورایی ) یکی از علل ریزش شکوفه های انار است

Read more