ناسازگاری رقم و ریزش انار نارس

عوامل ژنتیکی ( ناسازگاری رقم ) و ریزش انار نارس     برخی از ارقام  انار به جابجایی حساس بوده و

Read more

ماندابی پای درخت موجب ریزش انار نارس میشود

ماندابی پای درخت موجب ریزش انار نارس میشود      ماندابی پای درخت انار موجب بروز بیماریهای قارچی بر روی ریشه

Read more

آبیاری غرقابی بصورت نامناسب موجب ریزش میوه نارس انار میشود

آبیاری غرقابی بصورت نامناسب موجب ریزش میوه نارس انار میشود      زمانیکه درخت انار آبیاری غرقابی میشود ؛ اکسیژن خاک

Read more

علائم پوسیدگی طوقه و ریشه درخت انار

علائم پوسیدگی طوقه و ریشه درخت انار علائم پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان مختلف کم و بیش شبیه به

Read more

حشرات مفید باغ انار / کفشدوزک هفت خال

حشرات مفید باغ انار / کفشدوزک هفت خال استفاده از کفشدوزک برای مبارزه بیولوژیک با شته سبز انار      شته

Read more