روش دقیق تعیین درجه بریکس رب انار / مهندس عسکری کارشناس انار

روش دقیق تعیین درجه بریکس رب انار در تعریف درجه بریکس (Brix degree) آمده است : درصد وزن مواد جامد

Read more

بریکس رب انار / شیره خرما بلای جان رب انار ایران

شیره خرما بلای جان رب انار ایران هرچند رب انار ایران یکی از بهترین رب انارهای دنیاست ولی متاسفانه سودجویی

Read more

بازدید مهندس عسکری از باغ انار آقای عبدی / روستای حسین آباد بهشهر

بازدید مهندس عسکری از باغ انار آقای عبدی / روستای حسین آباد بهشهر امروز پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ از

Read more