جوانه برگ ده و شاخه ده یا جوانه رویشی درخت انار

جوانه برگ ده و شاخه ده یا جوانه رویشی درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه

Read more

جوانه های میوه ده ( جوانه زایشی ) درخت انار

جوانه های میوه ده ( جوانه زایشی ) درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه یا

Read more