برنامه زمانبندی تغذیه درخت انار

برنامه زمانبندی تغذیه درخت انار مواد غذايي ضروري برای رشد درخت و تولید میوه انار  براي رشد و نمو و

Read more

آغاز غنچه دهی انبوه درختان انار ملس در استان مازندران

آغاز غنچه دهی انبوه درختان انار ملس در استان مازندران/ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ این روزها اگر سری به باغات انار

Read more

رویش میخچه یا اسپور درخت انار / pomegranate branch

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میخچه های درخت انار ، معمولاً بصورت متقابل ( روبروی هم و

Read more

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی / کم باری درخت انار

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی ( کم باری ) درخت انار      از نظر فيزيولوژيکي ، براي اين‌که درخت

Read more

هرس درخت انار / سرشاخه زنی و سربرداری درخت انار

هرس درخت انار / سرشاخه زنی و سربرداری درخت انار      هرس درخت انار به منظور رشد مفید و به

Read more

جوانه برگ ده و شاخه ده یا جوانه رویشی درخت انار

جوانه برگ ده و شاخه ده یا جوانه رویشی درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه

Read more

جوانه های میوه ده ( جوانه زایشی ) درخت انار

جوانه های میوه ده ( جوانه زایشی ) درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه یا

Read more

جوانه های درخت انار

جوانه های درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه یا اسپور ) دو نوع جوانه تشکیل

Read more

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch )

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میوه های انار در انتهای شاخه ها ی میوه دهنده که آن

Read more

دلایل تأخیر در جوانه زنی و یا عدم جوانه زنی درخت انار

دلایل تأخیر در جوانه زنی و یا عدم جوانه زنی درخت انار      عوامل زیر موجب مي شوند جوانه زني

Read more

علائم و شاخص های انار تجاری کدامند ؟

علائم و شاخص های انار تجاری کدامند ؟ رنگ پوست : رنگ پوست مقبول ، از صورتي تا قرمز متغییر

Read more