عناصر ماکرو (پرمصرف) و عناصر میکرو (کم مصرف یا ریز مغذی) مورد نیاز انار کدامند ؟

عناصر ماکرو (پرمصرف) و عناصر میکرو (کم مصرف یا ریز مغذی) مورد نیاز انار کدامند ؟      گروهی از عناصر

Read more

روشهای هرس درخت انار / pomegranate pruning method

روشهای هرس درخت انار pomegranate pruning method برای داشتن یک باغ انار تجاری ، ارتفاع تاج درخت نبايد بيش از

Read more