هرس درخت انار / سربرداری و فرم دهی درخت انار

هرس درخت انار / سربرداری و فرم دهی درخت انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1.jpg

Catching up pomegranate tree

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3.jpg

     رشد ارتفاعی درخت انار نه تنها نقشی در افزایش باردهی درخت ندارد ، بلکه موجب کاهش باردهی و همچنین تولید انارهای کم آب و آفتاب سوخته میشود .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2.jpg

     هر چند روش سربرداری انار متناسب با سن درخت و الگوی کشت متفاوت است ، ولی در هرس زمستانه باید این نکته را مد نظر داشت و ارتفاعی مناسب با سن را برای درخت انتخاب و بر اساس آن الگو ، درخت را فرم دهی نمود .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-4.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1024x768.jpg

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *