بیماری های قارچی انار / بیماری سرکوسپورا Cercospora

بیماری های قارچی انار / بیماری سرکوسپورا Cercospora

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7.jpg

      یک مشکل قارچی دیگر لکه میوه سرکوسپورا است که نه تنها در سطح خارجی میوه لکه های پوسیدگی ایجاد میکند بلکه نواحی سیاه رنگی در ترکه ها و برگ ریزش نیز حاصل آن است. این بیماری به مرور زمان موجب مرگ گیاه میشود.
درمان بیماری :
    کنترل مشکلات قارچی باید پیش از تولید میوه در اوایل بهار شروع شود و در تمام طول تابستان که میوه در حال رشد است ادامه یابد. از قارچ کش مسی استفاده کنید و با هرس کردن گیاهان در فصل خواب، فضای اطراف آنها را باز کنید تا جریان هوای مناسبی در اطراف آنها وجود داشته باشد.
در مورد بسیاری از این بیماریها هنوز علت دقیق بیماری به طور کامل مشخص نشده است اما استفاده از قارچ کش و روش مناسب کشت گیاه به مقابله با این آلودگیهای خفیف کمک مینماید. درختان سالم کمتر به مشکلات قارچی خفیف مبتلا میشوند.
در مورد سرکوسپورا جدا کردن میوه ها، ترکه ها و برگهای آلوده نیز علاوه بر استفاده از قارچ کش ها به کنترل گسترش بیماری کمک میکند.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7-2.jpg

Cercospora leaf spot of Pomegranate: Cercospora punicae

Disease is more during September – November months.

Symptoms:

  • Leaf spots are minute, brown with yellow halo.
  • Spots are scattered, circular or irregular and become dark brown with age.
  • Spots on lower side are sunken with clusters of spore bearing structures hence greyish in colour.
  • Minute, circular, black spots appear on sepals of the flower.
  • Fruit spots are black, minute and circular on rind.
  • When grow old, become large, irregularly circular and depressed presenting an ugly look to the fruits.

http://uasr.agropedias.iitk.ac.in/content/cercospora-leaf-spot-pomegranate

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *