قارچ انار / بیماری قارچی آنتراکنوز انار (Pomegranate anthracnose )

بیماری قارچی آنتراکنوز انار (Pomegranate anthracnose )

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x682.jpg

بیماری گیاهی آنتراکنوز انار باعث تخریب میوه های انار قبل و بعد از برداشت محصول می گردد.
علائم بیماری آنتراکنوز انار:

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x682.jpg

بیماری گیاهی آنتراکنوز انار روی میوه های نارس و یا آماده برداشت، باعث تشکیل نقاط تیره، نامتقارن و مدور می شود. در صورت فراهم بودن شرایط مناسب رشد قارچ، این لکه ها به صورت نامنظم تمام سطح میوه را در بر گرفته و باعث سیاه یا آفتاب سوخته شدن انار می شود. قسمت های آفتاب سوخته و سیاه رنگ به راحتی ترک می خورند. علائم ابتدایی بیماری روی برگ به شکل نقاط منظم یا نامنظم، قهوه ای رنگ و همراه با هاله ای زرد رنگ می باشد. با گسترش بیماری برگ ها خشک شده و از شاخه جدا می ریزند. آلوده شدن غنچه ها در مراحل ابتدایی شکوفه دهی نیز باعث سیاه شدن شکوفه ها می شود.
روشهای مبارزه با بیماری:

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2-1024x682.jpg

استفاده از قارچ کش بردوفکیس
عدم کشت انار در مجاورت گیاهان میزبان مانند مرکبات
جمع آوری تمامی برگ ها و میوه های آلوده
هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها
استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *