آیا زالزالک سیاه ضد سرطان است؟

آیا زالزالک سیاه ضد سرطان است؟

    در هسته ولیک سیاه دو ماده بنامهای آمیگدالین و ایمولین وجود دارد.

آمیگدالیــن Amygdalin

     آمیگدالیــن Amygdalin (بــه نامهــای  لاتريــل يــا ويتامیــن B17 شــناخته شــده اســت) يــک ترکیــب ســیانوژينیک گیاهــی  اســت کــه بــه خصــوص در هســته گیاهــان خانــواده گل ســرخیان مثــل زردآلــو، هلــو و گیــلاس وجــود دارد.

     براســاس پژوهــش هــا، آمیگدالیــن دارای خاصیــت ضــد ســرفه و ضــد آســم بــوده و  همچنیــن روی سیســتم گوارشــی اثــرات مطلوبــی دارد. اثــرات دارويــی آمیگدالیــن ماننــد مهــار فیبــروز کلیــوی ، پیشــگیری از فیبــروز ريــوی، مقاومــت در برابــر آســیب ناشــی از کاهــش يــا تنظیــم سیســتم ايمنــی، تنظیــم سیســتم ايمنــی، ضــد تومــور، ضــد التهــاب اکســیژن در ريــه و مهــار زخــم معــده گــزارش شــده اســت.

     بــا اينحــال، در مــورد اثــرات ايــن مــاده بــه عنــوان يــک محصــول طبیعــی گــزارش هــای متناقضــی منتشــر شــده اســت. در ســال هــای اخیــر بــا تاکیــد بــر خــواص ضــد ســرطانی و ســمی آمیگدالیــن مطالعــات گســترده ای جهــت بررســی اثــرات دارويــی آن انجــام شــده اســت کــه منجــر بــه پیشــرفت داروهــای ضــد ســرطانی جديــد و تعییــن مکانیســم ضــد ســرطانی آن شــده اســت .

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *