آفتاب سوختگي تنه و سرشاخه درختان انار و راه هاي كنترل آن

آفتاب سوختگي تنه و سرشاخه درختان انار و راه هاي كنترل آن

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/09/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1.jpg

خشكيدگي تنه و سر شاخه، مهمترين عامل خسارتزاي درختان انار محسوب مي گردد. در اثر تابش مستقيم آفتاب روي قسمتهاي آفتابگير تنه و سر شاخه هاي درختان انار، پوست از بين رفته، متورق شده و از چوب جدا مي گردد. زردي، كم برگي، پژمردگي، ريزش برگ و كوچك ماندن ميوه از جمله علايم اوليه، روي درختان مبتلا مي باشد. زيان هاي شديد معمولا با خسارت سوسك چوبخوار انار (chrysobothris parvipunctata) همراه و سبز خشكي يا زردخشكي درختان صدمه ديده را بدنبال دارد. اما ريشه ها سالم هستند و در همان سال و يا سالهاي بعد پاجوش زيادي توليد مي كنند. آلودگي سمت دار بوده و در اكثر موارد سمت آفتابگير تنه و ناحيه فوقاني سر شاخه ها آسيب مي بينند. ميزان خسارت هم در درختاني كه مدتي در سايه ديوار و يا درختان ديگر قرار داشته و بعدا بنا به دلايلي، از جمله قطع درختان مجاور، در معرض تابش مستقيم آفتاب قر ار مي گيرند، بسيار شديد مي باشد. معمولا اينگونه درختان در اثر شدت بيماري سبز خشك و يا زردخشک مي شوند. ميزان خسارت در درختان مسن و روي تنه هاي شيب دار نيز شديدتر است. اقدامات انجام شده جهت جداسازي قارچهاي بيمارگر از بافتهاي آسيب ديده و خاك اطراف درختان آلوده به نتيجه نرسيد و رابطه مستقيمي بين نماتودهاي انگل گياهي يا خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك باغات آلوده، با ميزان آلودگي و شدت عارضه نيز به اثبات نرسيد. هر چند نقش بعضي از آنها در تضعيف درخت انار غيرقابل انكار مي باشد. اما اختلاف بين تيمارهاي اعمال شده در آزمايشي كه بمنظور تعيين نقش تابش مستقيم آفتاب در بروز عارضه و راه كنترل آن انجام گرديد، در سطح احتمال ۱درصد معني دار شد . اين آزمايش دو نتيجه مشخص در برداشت . نتيجه اول اينكه تابش مستقيم آفتاب عامل اوليه و اصلي عارضه خشكيدگي تنه و سرشاخه در درختان انار استان يزد مي باشد و نتيجه دوم اينكه رنگ آميري تنه و سرشاخه ها بوسيله يك ماده سفيد رنگ بي اثر، مثل گل سفيد (نوعي رس ) و آرد جو درفصل بهار و تابستان روشي موثر و مفيد براي كنترل اين عارضه مي باشد.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/09/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2.jpg

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *